Skip to main content

Važan korak ka zaštiti ugroženih ptica selica

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) pozdravlja nedavne izmene Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači kojima su ustanovljene izmene u lovostaju tri ugrožene vrste divljih ptica u Srbiji. Izmene Pravilnika krajem avgusta sporazumno su doneli Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarka zaštite životne sredine.

Pomenutim dokumentom uvodi se privremena zabrana lova na grlicu koja traje do 14.08.2024, što uključuje dve lovne sezone. Privremena zabrana lova uvodi se i za jarebicu i ona će trajati sve do 14.10.2024, odnosno tri lovne sezone. Od naredne godine lovna sezona na prepelice biće skraćena i trajaće od 15.08. do 30.09.

„Izmene lovostaja na grlicu, jarebicu i prepelicu vidimo kao put do trajne zabrane lova na ove tri vrste ptica koje su u Crvenoj knjigi ptica Srbije dobile status ranjivih vrsta (VU). Ornitolozi u Srbiji još od 2001. zahtevaju da se zaustavi lov na ugrožene ptice selice, pre svih na grlice i prepelice, budući da su njihove populacije desetkovane, staništa narušena, a lov u Srbiji izuzetno loše regulisan i kontrolisan“, kaže Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Ornitolozi iz DZPPS navode da je potrebno uložiti dodatne napored da se trajno zaštiti veći broj vrsta ptica koje se sada smatraju lovnom divljači, a čije populacije u Srbiji su ugrožene. Među njima su guska glogovnjača čija je globalna populacija doživela pad od gotovo 80%, dok se u Srbiji beleži neredovno i u ekstremno malom broju, a na nacionalnoj Crvenoj listi nosi oznaku kritično ugrožene vrste (CR). Trajna zaštita potrebna je i za riđoglavu patku i grogotovca kojima globalno i regionalno opada brojnost, a u Srbiji imaju status ugroženih vrsta (EN).


An important step towards the conservation of endangered migratory birds

The Bird Protection and Study Society of Serbia (BPSSS) welcomes the recent amendments to The Rulebook on Declaring a Closed Hunting Season for the Protected Wild Game Species, which established changes in the hunting season of three endangered wild bird species in Serbia. At the end of August, the amendments to the Rulebook were agreed by the Minister of Agriculture, Forestry and Water Management and the Minister of Environmental Protection.

The mentioned document introduces a temporary ban on Turtle Dove hunting, which lasts until August 14, 2024, and includes two hunting seasons. A temporary ban on hunting is also introduced for Grey Partridges and it will last until October 14, 2024, or three hunting seasons. From next year, the hunting season for Common Quails will be shortened and will last from August 15 until September 30.

“We see changes in the hunting season for Turtle Dove, Grey Partridge and Common Quail as a way to a permanent ban on hunting these migratory bird species. All three have the status of vulnerable species (VU) on the Red List of Birds of Serbia. Ornithologists in Serbia have been fighting since 2001 to end hunting on endangered migratory birds, especially Turtle Doves and Common Quails since their populations are decimated, habitats degraded or lost, and hunting in Serbia is extremely poorly regulated and controlled”, said Milan Ružić, Executive Director of the Bird Protection and Study Society of Serbia.

Ornithologists from BPSSS state that it is necessary to make additional efforts to permanently protect a larger number of bird species that are now considered game species, and whose populations in Serbia are endangered. Among them is the Bean Goose, whose global population has experienced a dramatic decline of almost 80%, while in Serbia it is recorded irregularly and in extremely small numbers, plus marked as a critically endangered species (CR) on the national Red List. Permanent protection is also needed for the Common Pochard and Garganey, whose numbers are declining globally and regionally, while in Serbia they have the status of endangered species (EN).

Comment

Comments are closed.