Skip to main content

Projekti

LIFE19/SK/001023 (2020 – 2026)

Life Danube Free Sky

Međunarodni projekat za sprečavanje stradanja ptica na dalekovodima.

Strujni udari (elektrokucija) i sudari sa žicama dalekovoda (kolizija) koji uzrokuju hiljade smrtnih slučajeva i povreda koje bi se mogle izbeći, predstavljaju jednu od najvećih pretnji divljim pticama. Ove pretnje su cilj projekta „LIFE Danube Free Sky“, koji predstavlja jedinstveni primer široke međunarodne saradnje duž jednog od najvažnijih selidbenih koridora, mesta zaustavljanja i zimovališta za mnoge vrste ptica u Evropi – reke Dunav. U narednim godinama stavljen je akcenat na sledeće aktivnosti:  praćenje opasnih stubova i stradanja od istih, razviti bazu podataka i organizovati obuku učesnika, sprečavanje sudara ptica sa električnim vodovima, zaštita ptica od strujnog udara na distributivnim i železničkim vodovima, sprečavanje uznemiravanja i interakcije sa dalekovodima obezbeđivanjem bezbednih mesta za hranjenje i gnežđenje divljih ptica.

Donator: Evropska unija

LIFE19 GIE/NL/001016 (2020-2026)

BalkanDetox LIFE

Projekat ima za cilj da podigne svest i ojača nacionalne kapacitete za borbu protiv problema trovanja divljih životinja, što je jedan od najčešćih uzroka mortaliteta i smanjenja populacije za brojne ranjive i ugrožene vrste. Kroz projekat, devet organizacija će sarađivati sa raznim državnim i međunarodnim akterima, od državnih institucija do lovaca i stočara, kako bi umanjili ovu pretnju i postigli konkretne rezultate u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Donatori: Evropska unija i Elektrodistribucija Srbije d.o.o.

LIFE15 NAT/HU/000902 (2016-2022)

Zaštita orla krstaša u Panonskom regionu putem smanjivanja mortaliteta koji uzrokuju ljudi

Cilj ovog veoma važnog projekta Društva je zaštita preostalih gnezda i parova orlova krstaša u Srbiji kroz čuvanje gnezda u gnezdećem periodu, čišćenje i revitalizaciju staništa na kojima se vrsta hrani, praćenje stanja populacije, dogovor sa lokalnim stanovništvom i korisnicima prostora gde orlovi žive, beleženje i prijavljivanje slučajeva ugrožavanje orlova, praćenje trovanje ptica na području Vojvodine i drugim aktivnostima.

Donator: Evropska komisija, LIFE+ program

RIT (2019-2022)

CEPF – Implementacioni partner za Balkan

Cilj je pružanje podrške Regionalnom Implementacionom timu za Mediteranski hotspot pod vođstvom BirdLife International. Ovaj tim koji dodatno čine LPO i DOPPS, vodi program finansijske i logističke podrške za sprovođenje projekata zaštite biodiverziteta i ugroženih staništa, kao i podizanja kapaciteta organizacija civilnog sektora koje se bave zaštitom prirode. Aktivnosti su usmerene na koordinaciju programa za dodelu sredstava za male projekte na balkanskom delu Mediteranskog hotspot regiona, podršku i nadzor pri implementaciji odabranih projekata na Balkanu i izgradnju kapaciteta civilnog sektora u oblasti zaštite prirode, i rad na uspostavljanju dugoročnih mehanizama za finansiranje aktivnosti ovog sektora na Balkanu.

Donator: CEPF

Adriatic Flyway 4 (2018-2022)

Formiranje funkcionalnog sistema odmorišta i zimovališta duž Jadranskog selidbenog puta

Generalni cilj projekta je da smanji uticaj ilegalnog ubijanja ptica na brojnost populacija lovljenih vrsta ptica kako na nacionalnom nivou, tako i na internacionalnom nivou, jer na istom problemu rade i partnerske organizacije u okruženju. Ciljevi koji su više u skladu sa borbom protiv krivolova u Srbiji su usmereni na sledeće: 1) povećanje znanja o ilegalnom ubijanju ptica; 2) povećanje svesti i podsticanju javnosti da učestvuju u zaustavljanju ilegalnog ubijanja ptica; 3) nastojanje da se osigura politička posvećenost sprovođenju akcija za zaustavljanje ilegalnog ubijanja ptica; i 4) održavanje i jačanje postojeće mreže organizacija civilnog društva i lokalnih grupa za zaštitu koji rade zajedno na rešavanju ilegalnog ubijanja ptica.  

Donator: EuroNatur

Adriatic Flyway 4 (2018-2022)

Power to the Birds

Cilj projekta je da smanji uticaj infrastrukture za prenos energije na uginuće ptica, kako na nacionalnom nivou, tako i na internacionalnom nivou, jer na istom problemu rade i partnerske organizacije u okruženju. Aktivnosti su usmerene na: 1) povećanje informisanosti šire javnosti o problemu, kao i uticaju na donosioce odluka; 2) istraživanje nebezbednih stubova za prenos električne energije i direktnoj pomoći pticama postavljanjem platformi za rode; i 3) organizovanje  izleta i poseta Evropskom selu roda Tarašu. 

Donator: EuroNatur

Adriatic Flyway 4 (2018-2022)

Borba protiv trovanja – smanjenje smrtnosti lešinara usled upotrebe otrovnih mamaca i olovne municije širom Mediterana

Opšti cilj projekta je da smanji uticaj trovanja ptica i divljih životinja na brojnost njihovih populacija. Ciljevi koj su više u skladu sa borbom protiv trovanja u Srbiji su usmereni na sledeće: 1) podizanje svesti javnosti i ostalih bitnih aktera; 2) poboljšanje znanja o situaciji u Srbiji kroz praćenje problema; i 3) izgradnju kapaciteta i obuka NVO i zainteresovanih strana

Donator: EuroNatur

(2020-2021)

Zaustavimo trovanje ptica u Srbiji

Cilj i aktivnosti ovog projekta su blisko povezani sa projektom BalkanDetox LIFE. Rezultati oba projekta doprineće podizanju svesti javnosti o štetnim posledicama upotrebe otrova na živi svet i okolinu.

Donator: Vulture Conservation Foundation

(2020)

Monitoring faune ptica na području Predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura“

Cilj je sakupljanje podataka o diverzitetu vrsta ptica tokom jesenje seobe, koje su od prioriteta za zaštitu i koje ukazuju na značaj Ovčarsko-kablarske klisure kao bitnog koridora za brojne vrste ptica tokom jesenje seobe i zimovanja. Zanimljiva aktivnost koja je sprovedena je ornitološki kamp koji je bio otvoren za sve zainteresovane građane.

Donator: Javna ustanova „Turistička organizacija Čačka“

(2020)

Proleće uživo u Srbiji

Proleće uživo je međunarodna kampanja čiji je osnovni cilj podsticanje interesovanja dece za zaštitu prirode i očuvanje ptica selica, a istovremeno i podsticaj da i sami pokrenu razne akcije za ptice i drugi životinjski svet. Cilj se postiže kroz popularizaciju prolećne seobe ptica praćenjem pet vrsta (bela roda, seoska lasta, obična kukavica, pčelarica i crna čiopa), kao i kroz takmičenje „Domaćinstvo koje su laste izabrale“ (domaćinstvu sa najvećim brojem aktivnih gnezda seoskih lasta dodeljena je nagrada od jedne tone kukuruza).

Donator: Heidelberg Cement

(2019-2020)

Obnova staništa ugrožene ptice orla krstaša

Cilj je da kroz obnovu staništa zaštitimo postojeći par orlova krstaša u periodu razmnožavanja orlova, od inkubacije jaja do momenta kada su mladunci sposobni da lete i napuste gnezdo. Obnova staništa podrazumeva organizovanje akcija uklanjanja otpada, uklanjanja invazivnog žbunja, košenje na pašnjacima na kojima su prisutne tekunice (osnovni plen orla krstaša), sadnja drveća i postavljanje novih gnezda. Direktne mere zaštite orlova krstaša su danonoćno čuvanje gnezda orlova od strane volontera. 

Donator: Carlsberg Srbija d.o.o. 

(2019-2020)

Zaštitimo vodena staništa Peštera

Cilj projekta je podizanje svesti o značaju tog područja, da se poveća nivo znanja i pokrene dijalog za rešavanje neodrživog eksploatisanja tresetišta i prave zaštite Pešterskog polja. Važne aktivnosti su komunikacija sa upravljačem zaštićenog područja (TO Sjenica) i nadležnim stručnjacima iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Prilikom terenskih istraživanja ptica, praćena su i stradanja ptica i ugrožavanje prirode na različite načine, tako je pokrenuta baza o požarima.

Donator: EuroNatur

(2019-2020)

Spasavanje orla krstaša u Srbiji

Cilj projekta je da se sačuva poslednji par orla krstaša i to kroz: stalno nadziranje gnezda od strane volontera-čuvara kako bi se sprečilo uzmeniravanje i obaveštavanje šire javnosti putem društvenih mreža i medija kako bismo pticama dali na važnosti i smanjili pretnju od namernog progona. Pomenute aktivnosti su jedan od načina da se doprinese povećanju populacije u Karpatskom basenu i ponovnom zauzimanju nekadašnjih staništa.

Donator: BirdLife International i LUSH

(2019-2020)

Praćenje i borba protiv ilegalnog ubijanja ptica na ribnjacima u Srbiji

Cilj je projekta je sprečavanje uznemiravanje divljih ptica na ribnjacima. Sam cilj se postiže kroz nekoliko aktivnosti kao što su: monitoring populacija ptica na ribnjacima, beleženje nezakonitih aktivnosti i aktivnosti povezanih sa nezakonitim lovom ptica, beleženje svih aktivnosti koje mogu biti povezane sa nelegalnim lovom (lovačke čeke, čaure, uplašenost ptica). Nelegalnih aktivnosti su prijavljivane nadležnim organima. U toku 2020. godine obiđeni su ribnjaci: Uzdin, Sakule, Baranda, Čenta, Banatska Dubica, Sveti Nikola, Neuzina, Ečka (Koča, Mika, Joca, Belo jezero), Bečej, Mostonga (Bač). Obaveštavanje javnosti o ovoj problematici je bilo redovno, i to putem socijalnih mreža i standarnih medija.

Donator: BirdLife International i LUSH