Skip to main content

Uspešan početak BalkanDetox LIFE projekta

Iako se partneri i zainteresovane strane nisu mogli lično sastati na uvodnom sastanku, BalkanDetox LIFE projekta zbog ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19, zahvaljujući interesovanju i učešću brojnih relevantnih aktera onlajn sastanak je uspešno održan.

Pregled uvodnog sastanka

U ponedeljak, 30. novembra 2020. početni sastanak BalkanDetok LIFE okupio je devet projektnih partnera zajedno sa  važnim zainteresovanim stranama sa prostora Balkana i drugih delova sveta kako bi se upoznali sa projektom, njegovim ciljevima, vremenskim rokovima i svim pratećim detaljima. Sastanak je započet diskusijom o uspostavljanju zvaničnih radnih grupa u svakoj od relevantnih balkanskih zemalja, što se smatra ključnim momentom u obezbeđivanju institucionalne saradnje i podrške u borbi protiv ilegalnih praksi poput trovanja divljih životinja, jer se organizacije civilnog društva ne mogu same boriti protiv ovog problema.

Na sastanaku je prisustvovalo 110 učesnika, a najveći broj prisutnih učesnika istovremeno bio je 80, budući da su se ljudi uključivali i odlazili u zavisnosti od sesija na kojima su želeli da prisustvuju. Uspešnost sastanak se ogleda i u uspostavljanju novih kontakata, razmeni znanja i iskustva, kao i jačaju saradnje između ključnih aktera u borbi protiv najveće pretnje po opstanak lešinaa u regionu – ilegalnog trovanja divljih životinja!

Projektne aktivnosti planirane za 2021.

Početni sastanak je kamen temeljac uspešan projekat – koji su naredni koraci na BalkanDetox LIFE? Projektni tim ima ambiciozne planove za 2021. godinu, uzimajući u obzir kontinuirano prilagođavanje i eventualne modifikacije izazvane pandemijom.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti za narednu godinu su sastanci sa relevantnim državnim institucijama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Grčkoj, Republici Severnoj Makedoniji i Srbiji kako bi se započeo razvoj nacionalnih standardnih operativnih protokola u istrazi incidenata trovanja.

Pored toga, biće održani i drugi sastanci u vezi sa razvojem i usvajanjem nacionalnih strategija za borbu protiv trovanja, kao i istragom obima zloupotrebe i porekla legalnih i ilegalnih toksičnih supstanci koje se koriste za trovanje divljih životinja. Partneri na projektu će biti organizatori specifičnih edukativnih radionica u svojim zemljama, tamo gde trovanje divljih životinja predstavlja ozbiljan problem, kako bi se obratili ljudima koji posežu za otrovima u svakoj zemlji projekta, i takođe promovisali upotrebu preventivnih mera koje su bezbedne za životinje i životnu sredinu.

I na kraju, ali ne najmanje važno, predviđeno je da se prva obuka u okviru “Wildlife Crime Academy” održi u Španiji sa zaposlenima iz nevladinih organizacija i državnih institucija sa Balkana održi sledećeg proleća. Obuka ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta i efikasnosti tužilaštva u cilju boljeg procesuiranja slučajeva trovanja usvajanjem španskog primera dobre prakse.