Skip to main content

Javna nabavka sa javnim pozivom

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije oglašava javnu nabavku sa javnim pozivom za usluge eksternog saradnika u okviru projekta LIFE19 NAT/SK/001023 LIFE DANUBE FREE SKY.

Ponudu dostaviti na e-mail adresu: svetlana.tomov@pticesrbije.rs, sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku za usluge eksternog saradnika – DZPPS br. 05/2021”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 01.02.2021. godine do 11.00 časova.

Poziv za dostavljanje ponude OVDE.

Konkursna dokumentacija OVDE.