Skip to main content

Guske u magli krivolova

Labudovo okno, oaza prirode na Dunavu, privlači na desetine hiljada gusaka i drugih plovuša. Iako se jednim svojim delom nalazi u Specijalnom rezervatu prirode „Deliblatska peščara“ i ima statuse Međunarodno značajno područje za ptice (IBA) i Ramsarsko područje, na tom prostoru se odvija teror krivolovaca nad divljim guskama. Procenjuje se da godišnje u Srbiji nezakonito strada 120.000-170.000 jedinki divljih ptica, a značajan deo ove alarmantne brojke čine upravo guske.

Krivolov gusaka, koje se u velikom broju sreću na teritoriji Srbije tokom seobe i zimovanja, zastupljen je pre svega u nizijskim krajevima, uz velike reke i na ribnjacima. Budući da su guske izuzetno oprezne i društvene ptice, krivolovci ih love pri lošim vremenskim uslovima (jak vetar, magla, snežna vejavica) kada ptice preleću nisko. Takođe, krivolovci koriste nedozvoljena sredstva, kao što su elektronske vabilice, poluatomatske puške (petometke) i lov iz plovila u pokretu.


Prijavite krivolov divljih gusaka i drugih plovuša policiji ili za savet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021/302-33-61 ili slučaj prijavite putem portala POSLEDNJI LET.


Divlja (Anser anser) i lisasta guska (Anser albifrons) najčešće su guske koje se tokom lovne sezone, koja traje od 1.10. do 1.3., sreću u Srbiji. Lisasta guska je lovna vrsta koja se ne gnezdi u Srbiji, a divlja guska strogo zaštićena i nacionalno retka gnezdarica. Obe vrste obitavaju na vodenim staništima i otvorenim poljima gde se hrane, dok se tokom zime na pojedinim lokacijama okupljaju u jatima koja broje više hiljada jedinki.

Zbog tradicionalno lošeg raspoznavanja ptica i pucanja pri smanjenoj vidljivosti, u krivolovu stradaju i druge ugrožene i strogo zaštićene vrste gusaka, poput male lisaste guske (Anser erythropus), guske crvenovoljke (Branta ruficollis) i belolike guske (Branta leucopsis).

Rasterajmo maglu krivolova!


Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Sebije ovu aktivnost sprovodi u okviru projekta Formiranje funkcionalnog sistema odmorišta i zimovališta duž Jadranskog selidbenog puta (ADRIATIC FLYWAY 4), koji je podržao Euronatur i fondacija MAVA.