Skip to main content

Civilno društvo: Kritike upućene ministarstvu ekologije utemeljene, konkurs dokazano nelegalan

Preliminarni rezultati konkursa Ministarstva zaštite životne sredine za podršku projektima civilnog društva, na čiju formalnu nezakonitost su Koalicija “Otvoreno o konkursima” – OKO, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i druge organizacije civilnog društva već ukazivale, izazivaju sumnju da je kriterijum političke podobnosti bio presudan prilikom odlučivanja o tome koji će projekti biti podržani.

Naime, analiza konkursa je pokazala da je veliki deo novca od ukupno predviđenih 70.000.000 RSD u netransparentnoj proceduri dodeljen novoosnovanim organizacijama, organizacijama koje se ne bave zaštitom životne sredine, koje nemaju nikakvo prisustvo u javnosti ni na mrežama, pa čak i sportskim udruženjima i sportskim savezima. Iz tog razloga je neophodno da se konkurs obustavi pre nego što planirana sredstva budu potrošena, i da se procedura sprovede ispočetka.

Uprkos saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine, u kom se civilno društvo optužuje za iznošenje paušalnih ocena, detaljnom analizom utvrđene su nepobitne činjenice koje dokazuju netransparentnost, ali i nelegalanost sprovedenog konkursa.

  • Iako je u samom tekstu konkursa kao neophodni preduslov za učešće predviđeno da podnosioci prijava moraju imati zaštitu životne sredine kao jedan od statutarnih ciljeva, u statutima 8 udruženja (Futuristički institut, Asocijacija “Sport za sve”, Udruženje građana “Moj heroj”, Udruženje etno radionica “Ana”, Beogradski e-sports savez, Voždovački savez za školski sport, Omladinski savez Srbije, Srpski e-sports savez) čiji se projekti predlažu za finansiranje o tome nema ni reči, a za finansiranje njihovih projekata je predviđeno ukupno 7.235.000 RSD.
  • Indikativna je i činjenica da je čak 10 udruženja čiji projekti se predlažu za finansiranje menjalo statut tokom 2021. godine, a da je za njihove projekte predviđeno 12.720.850 RSD.
  • Osim udruženja, fondacija i zadužbina kojima je konkurs i namenjen, novac su dobile i organizacije registrovane kao sportska udruženja (Asocijacija „Sport za sve“ i Konjički klub „Bojčin“), teritorijalni sportski savezi (Beogradski e-sports savez i Voždovački savez za školski sport) i granski sportski savez (Srpski e-sports savez). Ovim organizacijama su namenjena sredstva u ukupnom iznosu od 3.844.000 RSD.
  • Predlogom liste vrednovanja prijavljenih projekata čije se finansiranje predlaže obuhvaćeno je ukupno 79 podnosilaca prijava, s tim da čak 47 njih nema ni zvaničnu veb prezentaciju, dok 27 udruženja (preko trećine udruženja čiji su projekti odobreni) nema nijedan kanal komunikacije (ni veb-sajt, ni stranicu na jednoj društvenoj mreži).
  • Pored toga, 5 udruženja čiji su projekti odobreni je osnovano u poslednjih godinu dana i za njihove projekte je namenjeno 4.754.940 RSD.

Napominjemo da osim predloga liste vrednovanja i rangiranja projekata, Ministarstvo nije saopštilo niz važnih informacija koje su od presudnog značaja za transparentnost i integritet procesa, poput sastava i načina rada komisije za vrednovanje projekata, da nije objavljena bodovna lista, niti je učesnicima na konkursu dato pisano obrazloženje zbog čega njihovi projekti nisu predloženi za finansiranje, ili nisu ni uzeti u razmatranje prilikom vrednovanja.

Zbog svih gore navedenih nepravilnosti organizacije civilnog društva su podnele prigovore na objavljeni predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u kojima ponovo ističu zahtev da se aktuelni konkurs obustavi i  da se što pre raspiše novi konkurs sa jasno definisanim kriterijumima za vrednovanje projekata i uz puno poštovanje važećih pravnih normi i principa transparentnosti postupka.


Koaliciju Otvoreno o konkursima – OKO čine: Asocijacija Duga, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), BIRN Srbija, Bečejsko udruženje mladih – BUM, Centar za evropske politike (CEP), Centar Živeti uspravno,FemPlatz, Forum civilne akcije – FORCA, Građanske inicijative, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Res Publika, Tim 42, Transparentnost Srbija