Skip to main content

Koalicija 27: Ponoviti proces izmena Zakona o zaštiti prirode

Koalicija 27 i preko 40 organizacija civilnog društva podnele su zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine za ponovno pokretanje postupka izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode. Ustanovljeni su brojni propusti u proceduri izrade, javnoj raspravi i sadržini izmena i dopuna, zbog čega je Koalicija 27 pozvala Ministarstvo da ponovljeni postupak sprovede transparentno, u skladu sa zakonom i uz konsultacije sa svim zainteresovanim stranama.

Saopštenje za javnost Koalicije 27 u celosti možete pročitajte OVDE. U nastavku možete pročitati zahtev koji je upućen Ministarstvu zaštite životne sredine.


Министарство заштите животне средине
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд
Кабинету министарке Ирене Вујовић

ДАТУМ: 09.04.2021.

ПРЕДМЕТ: Захтев за обуставу поступка израде Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити природе и поновно спровођење овог поступка

Поштована,

Коалиција 27, уз подршку организација цивилног друштва активних у области заштите природе и животне средине обраћа Вам се са захтевом да обуставите актуелни поступак израде Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, укључујући и постојећу јавну расправу, те да спроведете комплетан поступак израде Нацрта поново, у складу са важећим законским оквиром, уз консултације са свим заинтересованим странама и уз поштовање принципа транспарентности, у циљу израде квалитетнијег Закона о заштити природе. Захтев базирамо на доле наведеним недостацима насталим у поступку израде Нацрта.

Пропусти у вези са процедуром израде Нацрта:

 • Измене и допуне Закона о заштити природе су најављене још 2018. године када је и формирана радна група која је укључивала и представнике цивилног друштва (WWF Adria). Радна група је тада разматрала неколико измена и допуна, али не све које су предложене у Нацрту Закона који је представљен у оквиру актуелне јавне расправе. Радна група није била сазивана од фебруара 2019. године тако да се предложене измене не могу сматрати резултатом рада радне групе.
 • На јавној расправи смо упознати са чињеницом да и заводи за заштиту приоде као стручне институције Министарства нису били упућени у предлоге из овог Нацрта, те да су тек у току јавне расправе упознати са њима.
 • Процедура израде Нацрта није била у довољној мери отворена за мишљења и доприносе заинтересованих страна будући да смо у току јавне расправе упознати од стране управљача и корисника заштићених подручја да нису били консултовани у вези са преложеним Нацртом. Уколико овоме додамо и чињеницу да ни организације цивилног друштва нису укључене у довољној мери сматрамо да процес није био инклузиван.
 • Јавности није познато да ли је након формирања нове Владе основана нова радна група нити, ако је основана, који је њен састав. У супротности са чланом 41. Пословника Владе документација објављена у оквиру јавне расправе није садржала информације о образовању и саставу радне групе која је припремила Нацрт.

Пропусти у вези са јавном расправом која је објављена 19.03.2021. године на сајту Министарства:

 • Министарство је на свом сајту поставило информацију и комплетну документацију за јавну расправу, али је она практично невидљива широј јавности јер је за стизање до ње било потребно најмање три корака, односно добро познавање сајта Министарства. Информација се чак није појавила у главним вестима, на насловној страни сајта Министарства, што сматрамо да је, с обзиром на значај документа, морао бити случај. Уверени смо да је због оваквог начина објављивања информација, велики број заинтересованих страна пропустио прилику да се укључи у израду овог документа.
 • Онлајн јавна расправа је организована 06. априла 2021. године, али је информација о њој прослеђена на врло нетранспарентан начин. Линк за овај догађај није био доступан на сајту Министарства, а позив је послат имејлом одређеним организацијама (нисмо упознати којим) без навода о каквом се догађају ради и пратећих образложења. Сама расправа је започела са пола сата закашњења при чему о кашњењу нису стизале никакве информације од надлежног органа, а линк ка догађају је промењен, опет без јавног објављивања. Претпостављамо да су неке од заинтересованих страна које су и добиле позив за јавну расправу, одустале пошто нису могле да се укључе на расправу.
 • За јавну расправу Министарство је користило “Wеbеx” платформу а да претходно није обезбедило техничку подршку и упутство о коришћењу платформе. Претпостављамо да су због овог пропуста неке од заинтересованих страна онемогућене да учествују у јавној расправи.
 • На одржаној јавној расправи био је присутан мали број заинтересованих страна: Завод за заштиту природе Србије (укључујући и радну јединицу Ниш), ЈП Национални парк Тара, ЈП Национални парк Копаоник, ЈП Србијашуме, ЈП Војводинашуме и представници четири организације цивилног друштва, што сматрамо последицом нетранспаретности надлежног органа током спровођења јавне расправе.

Пропусти у вези са садржином Нацрта:

 • Образложење које је део документације доступне јавности на сајту Министарства, а у коме се налазе разлози за доношење Закона и циљеви који се остварују, не пружа довољно информација о разлозима бројних одлука за измене и допуне. Образложења су оквирна и без додатних појашњења није могуће схватити разлоге измена нити њихову суштину. Оцењујемо да су на онлајн јавној расправи присутни представници институција и организација остали, у великој мери, ускраћени за та појашњења.
 • Предложеним Нацртом се, између осталог, уводе комплексни поступци, попут оцене прихватљвиости, који захтевају шире консултације и разумевање. Образложење, које је део документације доступне јавности на сајту Министарства, не пружа довољно информација ни о поступку оцене прихватљивости. Јасна је потреба да се Закон усагласи са ЕУ директивама, али није јасно на основу чега и са којим циљем су донете одлуке о току процеса, надлежностима и слично. Стручњаци који су радили ове измене нису били присутни на онлајн јавној расправи, а од представника Министарства се није могло добити објашњење за бројне измене и допуне везане за овај процес. На одржаној онлајн јавној расправи је било приметно да су додатна образложења потребна и за представнике институција из сектора заштите природе, који би Закон требало да спроводе. Поред тога, на истој јавној расправи, представници Министарства су констатовали да је неопходна прецизнија формулација појединих делова Закона у сарадњи са ангажованим стручњацима. Подсећамо да овакве измене Нацрта након јавне расправе а без накнадног увида заинтересоване јавности у измењен документ кроз јавну расправу, нису у складу са прописима.
 • Поједине измене, осим што су у нескладу са постојећим законодавним оквиром, нису формулисане на начин да их разумеју нити они који Закон треба да спроводе нити стручна јавност и грађани. Неопходно је да сва законска решења буду јасно формулисана, односно, када то није могуће, да се предвиди доношење подзаконских аката за прецизније формулисање тих поступака.
 • Један од циљева измена и допуна Закона о заштити природе је и решавање проблема изградње малих хироелектрана у заштићеним подручјима, проблема који последњих година привлачи огромну пажњу, а и ствара притисак јавности на Министарство и Владу Србије. Иако сматрамо да је ово питање потребно решити Законом, чини се да Нацрт нуди решење којим је омогућено да се пракса изградња МХЕ као и других хидроелектрана у заштићеним подручјима, под одређеним, недовољно јасним, околностима, настави. Стога, дефинисању чланова Закона везано за ову област треба поступити посебно опрезно а консултације обавити са свим заинтересованим странама, што у процесу израде овог Нацрта није урађено.
 • Нацрт, слично као и постојећи Закон о заштити природе, уводи изузетке од правила у случајевима када се пројекат прогласи општим интересом и националним значајем. Сматрамо овакве формулације потенцијално веома опасним по очување природе у Србији, те стога недопустивим делом Закона, до момента дефинисања јасних критеријума за одређивање општег интереса и националног значаја.

Због начина на који је спроведен поступак израде Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, укључујући и јавну расправу, сматрамо да овај поступак није у складу са законодавним оквиром Републике Србије, принципима добре праксе и међународним конвенцијама које је ратификовала Република Србија. Захтевамо од Министарства да поступак израде Нацрта прогласи неважећим и поново организује цео поступак укључујући и поновно организовање радне групе, која би укључивала и представнике других релевантних сектора, укључујући и цивилни сектор.

Разумемо потребу хитног усклађивања Закона са европским законодавством у области заштите природе и операционализацију Натура 2000 европске еколошке мреже, али сматрамо да се оваквим убрзаним доношењем закона, супротно важећим прописима, може само додатно закомпликовати и одложити примена тих одредби.

Такође, иако се појединим изменама чини напредак у систему заштите природе, оне се не могу сматрати суштинским напретком у законском оквиру за ову област. Тренутно стање у заштити природе са бројним растућим притисцима, наводи на потребу озбиљне ревизије Закона о заштити природе, али и других закона чијим спровођењем се врши утицај на природу (нпр. Закон о шумарству, Закон о планирању и изградњи, Закон о енергетици, Закон о водама, закони којима се уређује област пољопривреде и други).

Стога сматрамо да је поновно покретање поступка измена и допуна, односно поступка израде новог Закона о заштити природе, само први корак ка решавању бројних питања у области заштите природе и захтевамо од Министарства да у најскоријем року покрене поступак за измене Закона о заштити природе, поштујући законодавни оквир Републике Србије и право јавности да буде укључена и овај процес и правовремено и транспарентно информисана о њему.


Захтев потписују доле наведене организације цивилног друштва:

Назив организације:Законски заступник:Контакт имејл:
Алтернатива за безбедније хемикалије (Коалиција 27)Весна Поповићoffice@alhem.rs
Београдска отворена школа (Коалиција 27)Весна Ђукићmirjana.jovanovic@bos.rs
Центар за екологију и одрживи развој (Коалиција 27)Ивана Јовчићoffice@cuzs.org.rs
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије (Коалиција 27)Милан Ружићmilan.ruzic@pticesrbije.rs
Инжењери заштите животне средине (Коалиција 27)Игор Јездимировићizzsns@yahoo.com
Један Степен СрбијаСиниша Обренићsinisa.obrenic@1c.org.rs
Мрежа за климатске акције (CAN) (Коалиција 27)viktor@caneurope.org
Млади истраживачи Србије (Коалиција 27)Тања Петровићtanja@mis.org.rs
Светска организација за природу (Коалиција 27)Јасмина Марковићjmarkovic@wwfadria.org
Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну срединуМирко Поповићmirko.popovic@reri.org.rs
Непушачки Едукативни Центар – РПМилисав Пајевићnecrpkg@gmail.com
Крушевачки еколошки центарБратислав Попрашићkecpb@ptt.rs
Еколошки покрет Ибар КраљевоМирослав Павловићekoibar@yahoo.com
Удружење за заштиту, одгој и проучавање животиња “ЗОО Планет” ПантелејДушан Стојановићzooplanet.nis@gmail.com
Удружење грађана ГМ ОптимистБојан Миловановићgmoptimist@gmail.com
Удружење ПротегоДр Габор Месарошgabor@protego.rs
Назив организације:Законски заступник:Контакт имејл:
Удружење за заштиту шума, Нови СадДрагана Арсићdragana16arsic@gmail.com
Еколошки Покрет БеочинаЗлатко Тодорческиztodoras@hotmail.com
Неформална грађанска иницијатива Одбранимо нашу околину, СентаМина Делићminadelic@yahoo.com
Удружење грађана ФрушкаћНикола Арежинаinfo@fruskac.net
Локална агенда 21 за Костолац-ОпштинаНенад Николићla21nikolic@gmail.com
Organisation for Saving Nature and Animals – OSNAВесна Јаковљевићorganisationosna@gmail.com
П.У.Ж.помоћ угроженим животињама Велико ГрадиштеСлађана Богичићanaleb6@gmail.com
Удружење за права и заштиту животиња Мајданпек “Белка”Игор Јанковићudruzenje.belka.mpek@gmail.com
Друштво младих истраживача БорДраган Ранђеловићkancelarija@mibor.rs
Фондација ИскоракДејан Перићdejan.peric@fondacijaiskorak.rs
Краљевачки развојни центарЗоран Николићoffice@kraljevackirazvojnicentar.org
Центар за експерименте и урбане студије – ЦЕУСАна Митић-Радуловићana.mitic-radulovic@ceus.rs
Удружење за промоцију и еколошки маркетинг природних вредности ЕкомарМарија Симић Савићudruzenje.ekomar@gmail.com enje.ekomar
ПолеколИва Марковићpravonavodu@gmail.com
Друштво за заштиту животне средине Стара планинаДраган Ташковdrustvostaraplanina@gmail.com
Еколошки центар “Станиште”Златија Чочић Краснићstaniste@sbb.rs
УКЛАПЕВДориан Лељакdinasuklar@yahoo.com
Друштво одрживог развоја “Дунав”Душан Крстићdordunav@gmail.com
UNEKOOPЉиљана Богдановићoffice@unecopn.org
Назив организације:Законски заступник:Контакт имејл:
Центар модерних вештинаМилош Ђајићmilos.djajic@cmv.org.rs
Еколошко удружење АвалонБудимир Бабићeuavalon@gmail.com
Еколошко удружење РзавНатаса Миливојевићklokoc2@gmail.com
Пск “Коловрат”Драгољуб Симовићssimolim@gmail.com
Удружење Рурални центар СоваМарко Цвијановићruralni.centar.sova@gmail.com
Удружење “Зелени мост”Сања Марковићnvozelenimost@gmail.com
Покрет Одбранимо шуме Фрушке гореДушан Беређиberedid@gmail.com
УГ “Космоплит”Далибор Лозницаdalibor26loznica@qmail.com
Покрет горана Новог СадаДушица Миленковићoffice@pokretgorana.org.rs
Центар подршке за одрживи развој и раст – Храст, ПрибојСаша Бјелићbjelicsasa@gmail.com
Центар за истраживање биодиверзитетаСаша Рајковoffice@cib.rs
Удружење “Школа за опстанак”Мр Гордана Брунbrungor@sbb.rs
Еколошко удружење Чувари природе ПожегаРадивоје Филиповићlakifilipovic765@gmail.com
Покрет горана ВојводинеАлекса Јефтићaleksa@pgv.org.rs
УГ “Отворени круг Нови Сад”Марко Дињашкиotvorenikrugns@gmail.com
Београдски фонд за политичку изузетностМарко Савковићmsavkovic@bfpe.org
Академија женског лидерстваМилош Ђајићofficewla@gmail.com

Naslovna fotografija: sajt Ministarstva zaštite životne sredine