za prezentaciju
Proleće uživo poleće!
March 15, 2018
Natura2000
Izostao napredak u zaštiti prirode
April 23, 2018
Prikaži sve
preparirana

Predsednik lovaca nezakonito držao zaštićene životinje!

Postupajući po prijavi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS), Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine, ornitolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i policijski službenici izApatina otkrili su nezakonito držane žive i preparirane jedinke strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta uSvilojevu kod Apatina. U porodičnoj kući A. H. je pored tri žive jedinke divlje guske (Anser anser) pronađeno i 11prepariranih strogo zaštićenih i zaštićenih životinja: divlja mačka (Felis silvestris), vidra (Lutra lutra), dve jedinkelasice (Mustela nivalis), slepi miš (Chiroptera sp.), divlja guska, kobac (Accipiter nisus), šumska šljuka (Scolopaxrusticola), kukavica (Cuculus canorus), zeba (Fringilla coelebs) i drozd borovnjak (Turdus pilaris). Policija je ukući pronašla i od osumnjičenog zaplenila i 10 pušaka!

Inspekcija za zaštitu životne sredine privremeno je oduzela žive i preparirane jedinke ptica i sisara i pokrenulapostupak pred nadležnim sudom. Žive jedinke divljih gusaka imale su potkresano perje na desnom krilu radionemogućivanja letenja, pa su predate Prihvatilištu za divlje životinje Zoološkog vrta „Palić“ na brigu ioporavak.

U DZPPS ističu da je prema njihovim saznanjima A. H. predsednik lovačke sekcije „Jastreb“ iz Svilojeva, seluposlednjih godina poznatom po učestalim slučajevima masovnog trovanja divljih životinja.

„Umesto da lovci budu branitelji prirode, sve češće nailazimo na one koji svesno krše zakone“, kaže SlobodanKnežević iz DZPPS i nastavlja: „Zabrinjavajuće je i to što je u ataru Svilojeva od 2014. do danas otrovano 70jedinki zaštićenih ptica, od kojih 25 orlova belorepana, jedan orao krstaš i 15 mišara, a da lovci nikoga nisuosumnjičili niti pronašli u vršenju nezakonitih radnji“.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva građane da prijave sve slučajeve ugrožavanja ptica i prirode itime pomognu napore da se očuva zajedničko prirodno bogatstvo.